Arbetsmiljöpolicy

Inom Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB gäller att den arbetsmiljö-standard som samhället angivit genom lagstiftning och anvisningar skall uppfyllas liksom överenskommelser som gjorts mellan arbetsmarknadens parter.

All verksamhet inom företaget planeras och bedrivs med sikte på god arbetsmiljö för att förhindra arbetsskada och ohälsa/förslitning. Samtliga medarbetare tar egna initiativ i syfte att förebygga detta.

För att leva upp till denna policy, skall det inom företaget finnas kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten och om de skyddsåtgärder som behövs. De anställda skall ha god kunskap om riskerna med de arbeten som de själva utför.

I våra dagliga rutiner arbetar vi med förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete som ett led i att uppnå en bra arbetsmiljö.

Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB

Mattias Dahlgren
Kvalitetsledare